Lietošanas noteikumi un privātuma politika

PREČU Lietošanas noteikumi un privātuma politika
www.laserart.lv
INTERNETA VEIKALĀ
 
 1. Jēdzieni
  1. Noteikumi – šie „Preču Lietošanas noteikumi un privātuma politika www.laserart.lv interneta veikalā” kura pilnā adrese ir www.laserart.lv, kas attiecas uz katru Pircēja veikto pirkumu www.laserart.lv un katru pirkuma līgumu starp Pircēju un Pārdevēju. Pēdējo reizi šie Noteikumi tika atjaunoti 2022. gada 14. jūnijā. Noteikumos vai jebkuros Līgumos noslēgtos starp Pārdevēju un Pircēju tiek pielietota valsts valodā.
  2. Pārdevējs uzņēmējs, kas piedāvā un pārdod preces patērētājiem. Uzņēmējs SIA LaserArt, reģ. Nr.40203418674, Voleru iela 2, Rīga, LV-1007. Pārdevēja kontaktinformācija sniegta sadaļā “Informācijas sūtīšana”.
  3. Pircējs – rīcībspējīga fiziska persona vai juridiska persona.
  4. Puses Pircējs un Pārdevējs kopā.
  5. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.
  6. Pirkuma - pārdevums līgums – starp Pircēju un Pārdevēju noslēgts preču pirkuma-pārdevuma līgums, kas tiek uzskatīts par noslēgtu no pasūtījuma veikšanas brīža. Noslēgta pirkuma-pārdevuma līguma noteikumi tiek uzskatīti par identiskiem šo Noteikumu nosacījumiem, un puses vienmēr izpilda šādus, pirkuma-pārdevuma līguma nosacījumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.
  7. Pasūtījums – Preču pasūtījums, kurā iekļautas visas preces, kuras Pircējs vēlas iegādāties no Pārdevēja, un kuras norādītas tajā pašā pasūtījumā.
  8. Preču piegāde preču nogādāšana Pircēja norādītajā adresē, ko veic kurjers vai/un Pārdevēja pilnvarota persona.
  9. Preču atgriešana preču pieņemšana atpakaļ Pārdevēja norādītajā ofisā/noliktavā.
  10. Personas datu apstrādes (privātuma) politika Pārdevēja izstrādāts un apstiprināts dokuments. saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kurā ietverti pamatnoteikumi Personas datu vākšanai, glabāšanai, apstrādei un glabāšanai lietojot interneta veikala www.laserart.lv tīmekļvietņu platformu. 
 
 1. Vispārīgi noteikumi
  1. Reģistrējoties www.laserart.lv sistēmā, Pircējs apstiprina, ka pirms preču iegādes un Pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšanas ar Pārdevēju ir rūpīgi iepazinies ar pirkuma un pārdošanas Noteikumiem, personas datu apstrādes politiku, datu aizsardzības un privātuma politiku, preču garantijas un atgriešanas noteikumu piemērošanu un atzīmē minēto ar ķeksīti pie teikuma „ Iepazinos ar preču pirkšanas-pārdošanas noteikumiem www.laserart.lv un tiem piekrītu”. Šādā veidā apstiprināti Noteikumi ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Personas datu apstrādes politiku, Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citus ar preču pirkšanu un pārdošanu www.laserart.lv saistītos noteikumus.
  2. Apstiprinot Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka pasūtīto preču lietošanas instrukcijas viņam tiks piegādātas kopā ar precēm. Visa svarīgākā informācija par produktu un tā īpašībām ir sniegta produkta aprakstā www.laserart.lv vietnē. Ja pasūtītajām precēm netiek sniegti apraksti vai obligātā informācija par precēm, Pircējam ir tiesības sazināties elektroniski, rakstot uz info@laserart.lv un Pircējam tiks nodrošināta preču instrukcija u.c. pieprasītā informācija par precēm vai/un saistībā ar Pasūtījuma izpildi, ko viņš saņems norādītajā e-pastā.
  3. Pārdevējs patur tiesības grozīt šos Noteikumus, tajā skaitā, bet ne tikai, saistībā ar:
   1. apmaksas noteikumu grozījumiem;
   2. piemērojamo tiesību aktu grozījumiem;
   3. pieļautām kļūdām.
  4. Katru reizi, pasūtot Preces, Līguma starp Pārdevēju un Pircēju slēgšanas nolūkā, spēkā ir tā Noteikumu redakcija, kas ir spēkā uz Līguma slēgšanas dienu.
 
 1. Preces
  1. Pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc standarta vai individuāla pasūtījuma.
  2. Pārdevējam ir tiesības noteikt minimālo un / vai maksimālo pasūtījuma daudzumu konkrētai precei vienā pasūtījumā.
  3. Visa būtiskā informācija par preci un tās īpašībām ir dota preces aprakstā www.laserart.lv.
 
 1. Preces PASŪTĪŠANA
  1. www.laserart.lv interneta veikala Pircējam ir tiesības pasūtīt preces, reģistrējoties tiešsaistē www.laserart.lv vietnē (izveidojot kontu www.laserart.lv mājas lapā) un sniedzot visus nepieciešamos datus standarta vai individuālā pasūtījuma izpildei.
  2. Preču pasūtījuma apstiprinājums ir attālināts elektronisks Pirkšanas - pārdošanas līguma noslēgšanas brīdis.
  3. Pārdevēja noteiktā Preču pasūtīšanas kārtība nodrošina Pircējam iespēju pārbaudīt un izlabot kļūdas pirms galīgā pasūtījuma iesniegšanas. Pircējam rūpīgi jāizlasa un jāpārbauda iesniegts pasūtījums katrā pasūtījuma iesniegšanas posmā.
 
 1. Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana
  1. Pirkšanas – pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs e-veikalā ir izvēlējies preci vai pakalpojumu un ievietojis tās savā preču grozā, norādījis piegādes adresi, iepazinies ar šiem Noteikumiem, noklikšķinājis uz pirkuma apstiprināšanas pogas, apstiprinājis savu pasūtījumu un ir apmaksājis pasūtījumu, kas paliek spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei saskaņā ar šo līgumu. Ja Pircējs nepiekrīt visiem vai tikai kādai Noteikumu daļai, tad pasūtījums netiek veikts.
  2. Pircējs izvēlas preci vai pakalpojumu pēc iepirkuma groza aizpildīšanas un visu pasūtījumu izpildes darbībām, no kurām pēdējā ir maksājuma veida izvēle un apstiprināšana, iesniedzot pasūtījumu un apmaksājot to. Pirkuma apstiprināšanas brīdis tiek uzskatīts par Pirkšanas - pārdošanas līguma noslēgšanu starp Pircēju un Pārdevēju. Pircējs tiek informēts par pasūtījuma apstiprināšanu, nosūtot paziņojumu uz Pircēja norādīto e-pastu.
Neapmaksājot Pasūtījumu, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu. Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi, pamatojoties uz noslēgto līgumu vai risinot radušās neskaidrības saistībā ar līguma pildīšanu.
  1. Pasūtāmo Preču summai jābūt ne mazākai par 20.00 (divdesmit) euro.
  2. Slēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt, ka pirkuma brīdī uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts elektronisks PVN faktūrrēķins ar pirkuma informāciju.
  3. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais līgums (pasūtījums) tiek reģistrēts un uzglabāts interneta veikala datu bāzē www.laserart.lv uz neierobežotu laika posmu. Pārdevēja pieprasītā informācija par Pircēju tiek apstrādāta, un visa liekā informācija par Pircēju tiek iznīcināta.
 
 1. Pircēja tiesības
  1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces un pasūtīt pakalpojumus www.laserart.lv šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
  2. Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu 3 stundu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas un apmaksas, nosūtot pieprasījumu uz info@laserart.lv .
  3. Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
  4. Pircējam ir tiesības iegādātās preces atdot atpakaļ šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
  5. Pircējam ir citas tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos, Personas datu apstrādes politikā un Latvijas Republikas tiesību aktos.
 
 1. Pircēja saistības
  1. Pircējam, izmantojot www.laserart.lv, jāpilda savas saistības, jāievēro šie Noteikumi, Personas datu apstrādes politika, nedrīkst pārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.
  2. Pircējam ir jāizlasa preces apraksts pirms pasūtījuma veikšanas; jāpieņem šo Noteikumu noteiktajā kārtībā; jāmaksā pasūtīto preci, veicot priekšapmaksu saskaņā ar rēķinu.
  3. Pircējs, iegādājies preci apņemas ievērot visus metodiskos Pārdevēja norādījumus un izmantot preci stingrā saskaņā ar sniegto lietošanas instrukciju. Pretējā gadījumā Pārdevējs nav atbildīgs par preces bojājumiem, drošības līmeni un nedod nekādas Ražotāja garantijas.
  4. Pircējam ir pienākums kompensēt Pārdevējam izdevumus par standarta vai individuālā Pasūtījuma ražošanas veikšanu (preces izgatavošanu).
  5. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējs jāsedz ar preces atpakaļ atdošanu saistītās izmaksas. Maksimālās izmaksas varētu būt aptuveni 200.00 (divi simti) euro.
  6. Pircējs apņemas ievērot visus Noteikumus un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās prasības.
 
 1. Pārdevēja tiesības
  1. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs nav veicis apmaksu 3 (trīs) darba dienu laikā no rēķinā norādītā apmaksas datuma.
  2. Pārdevējam ir tiesības mainīt, apturēt vai izbeigt dažas www.laserart.lv vietnes funkcijas vai mainīt www.laserart.lv vietnes elementu izkārtojumu un funkcionalitāti, mainīt pakalpojumu un produktu aprakstus.
  3. Pārdevējam ir tiesības uz saviem ieskatiem mainīt šos Noteikumus, par to paziņojot interneta veikala mājas lapā. Izmaiņas stājas spēkā no paziņošanas brīža un ir spēkā visiem darījumiem, kas veikti pēc šī paziņojuma publicēšanas.
  4. Pārdevējam ir tiesības apturēt vai pārtraukt www.laserart.lv vietnes darbību. Šādā gadījumā Pircēja pasūtījumi ir jāaizpilda un jāpieņem, bet jauni pasūtījumi netiek pieņemti.
  5. Ja Pircējs mēģina kaut kādā veidā kaitēt interneta veikala darbam vai stabilai darbībai, Pārdevējs var bez iepriekšēja brīdinājuma var ierobežot, apturēt (izbeigt) Pircēja piekļuvi interneta veikalam un nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja zaudējumiem šī iemesla dēļ.
  6. Mājas lapas teksta un grafisko informācija, kas tiek aizsargāta saskaņā ar LR Autortiesību likumu, ir atļauts kopēt un drukāt (izņemot trešajām personām piederošu informāciju). Tomēr, veicot vietnes satura vai tā daļas publicēšanu (citātu), obligāti jānorāda primāro informācijas avotu (t.i. vietni un autoru).
  7. Pārdevējs izmantojot interneta veikala www.laserart.lv tīmekļvietņu platformu, sazinās ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādītos rekvizītus.
  8. Pārdevējam ir citas Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās tiesības.
  9. Gadījumā, ja Pircējs atcēlis Pasūtījumu, saskaņā ar šim Noteikumiem 6.2.punktu, bet Pārdevējs bija pieņēmis Pasūtījumu ražošanā, tad Pārdevējs ir tiesīgs ieturēt no Pircēja kompensācijas maksu par materiālu piegādi un darba resursu izmantošanu, kas saistīti ar Pasūtījuma izpildīšanu. 
 
 1. Pārdevēja saistības UN GARANTIJAS
  1. Pārdevējs apņemas pēc pasūtījuma saņemšanas apstiprināt pasūtījuma saņemšanu; pēc apmaksas saņemšanas izpildīt Pircēja pasūtījumus šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.
  2. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātumu, Pircēja Personas datus apstrādāt tikai Noteikumos, Personas datu apstrādes politikā un Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
  3. Saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam pasūtītās Preces un pieņemt no Pircēja atpakaļ nosūtītās standarta preces.
  4. Pārdevējs apņemas izpildīt pārējos pienākumus, kurus tam uzliek Noteikumi un Latvijas Republikas tiesību akti.
  5. Pārdevējs garantē preču kvalitāti.
  6. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikalā pārdodamās preces pēc izmēra, formas, krāsas vai citiem parametriem var neatbilst preču reālajam izmēram, formai, krāsai vai citiem parametriem Pircēja izmantotā displeja īpašību vai citu tehnisku iemeslu dēļ, kuri nav atkarīgi no Pārdevēja gribas. Preču attēli paredzēti tikai ir ilustratīvs raksturs un izmantojami attēlu atspoguļošanas nolūkā. Oriģinālo produktu krāsas, uzraksti, parametri, izmēri, funkcijas un/vai jebkādas citas īpašības savu vizuālo īpatnību dēļ var izskatīties atšķirīgi nekā realitātē.
  7. Preču iepakojums var atšķirties no tā, kas ir parādīts interneta veikalā sniegtajos attēlos.
 
 1. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi
  1. Visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli likumdošanas aktos noteiktajā apmērā (21%). Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar iepirkuma grozu, piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai.
  2. Papildu preces cenai Pircējs maksā par preces piegādes pakalpojumu, ja konkrētajam piegādes veidam noteikta maksa. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar iepirkuma grozu, piekrīt tajā norādītās spēkā esošās piegādes cenas (ja tāda noteikta konkrētajam piegādes veidam) apmēram un apmaksai. Pircējam ir pienākums segt Pārdevēja izdevumus par piegādi piegādes pakalpojuma cenas apmērā arī gadījumā, ja prece nav piegādāta (nodota) pircējam tā vainas (t.sk., neatrašanās saskaņotajā vietā / laikā) dēļ, kā arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādu puses ir vienojušās.
  3. Samaksu par preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu Pircējs veic izmantojot internetbankas pārskaitījumu vai maksājuma karti.
  4. Samaksas par preci nosacījumi var būt atkarīgi no Pircēja izvēlētā preces piegādes veida un Pārdevējam ir tiesības tos vienpusēji grozīt.
  5. Preces pirkumu maksas samaksu apliecina ar internetbankas pārskaitījumu. Samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts Pārdevēja bankas kontā.
  6. Pēc samaksas saņemšanas Pārdevējs apstiprina preces pasūtījumu izgatavošanu.
  7. Preču izgatavošanas laiks ir atkarīgs no pasūtījuma veida: standarta pasūtījuma izgatavošanas laiks noteikts no 3 līdz 5 darba dienām; individuālā pasūtījuma izgatavošanas laiks līdz 10 darba dienām.
 
 1. Preču piegāde UN SAŅEMŠANA
  1. Pasūtot Preces, Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu un izvēlēties vienu no preču piegādes veidiem, tas ir:
   1. pēc Pircēja izvēles, Preču piegādi uz Pircēja rēķina veic ar DPD starpniecību, saskaņā ar tajā brīdī spēkā esošām piegādes cenām. Piegādes cena tiek automātiski piedāvātā un ir atkarīga no preču piegādes vietu un kravas svara.
  2. Pārdevējs piegādā preces atbilstoši preču piegādes termiņiem, kas ir norādīti šos preču piegādes noteikumos. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes termiņu un citiem apstākļiem.
  3. Preču piegādes brīdī Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir pienākums kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi (kurjeru) pārbaudīt sūtījuma iepakojuma stāvokli. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījums ir bojāts, Pircējam ir pienākums:
   1. norādīt to kurjeram, kurš piegādājis Preci;
   2. sūtījuma piegādes dokumentā atzīmēt, ka iepakojumam ir bojājumi un kopā ar kurjeru aizpildīt Iepakojuma bojājumu (pārbaudes) akts;
   3. pārbaudīt iepakojumu iekšpusē esošās Preces un, ja tās ir bojātas, bojājumus fiksēt ar fotogrāfijām. Fotogrāfijas būs nepieciešamas Preču atgriešanas procedūrai par neatbilstošas Preces piegādi;
   4. Ja Pircējs konstatē, ka piegādāta prece ir bojāta (bojāts, saskrāpēts vai citādi ārēji bojāts) un/vai preces (preču) komplektācija ir nepilna, Pircējam tas jāatzīmē preces nodošanas-pieņemšanas dokumentā un, piedaloties kurjeram. Ja Pircējs neveic šīs darbības, Pārdevējs no atbildības par preču bojājumiem, ja šādu bojājumu rašanās nav saistīta ar rūpnīcas brāķi, kā arī no atbildības par preču komplektācijas neatbilstībām tiek atbrīvots tikai tajā gadījumā, ja šādas neatbilstības var noteikt preču ārējās apskates laikā.
   5.  ja Preces iepakojums nav bojāts, kurjera klātbūtnē Preci pārbaudīt nav nepieciešams. 
  4. Pēc tam, kad Pircējs vai trešā persona ir parakstījusi preču nodošanas-pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka Preces ir nodotas pienācīgā stāvoklī un tām nav bojājumu, kuru rašanās nav saistīta ar rūpnīcas brāķi, kā arī nav preces (preču) komplektācijas neatbilstību (tādu, kuras var noteikt preču ārējās apskates laikā).
  5. Pasūtot vairāk nekā vienu Preci, tās var tikt piegādātas dažādos laikos, jo tiek pārvadātas no dažādām noliktavām. Par to papildu transporta maksa netiek iekasēta. Ja tiek pasūtītas vairākas Preces ar dažādiem piegādes termiņiem, kopējais Preču piegādes termiņš tiek noteikts pēc garākā piegādes termiņa.
  6. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņa pārkāpumu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai nav piegādātas laikā tādu trešo personu vainas dēļ, kuras nav saistītas un/vai nav atkarīgas no Pārdevēja, vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.
  7. Preču nejauša zaudējuma vai bojājuma risks pāriet Pircējam no brīža, kad preces tiek nodotas Pircējam.
  8. Ja saskaņā ar Noteikumu 11.1. punktu Pircējs neizņem preces noteiktajā termiņā vai tās neizdodas izsniegt Pircējam un Pircējs ir samaksājis par precēm un to piegādi, pārstāvji sazinās ar Pircēju, lai vienotos par citu preču piegādes laiku un/vai veidu. Papildus izdevumus par preces piegādi apmaksā Pircējs.
  9. Īpašumtiesības uz Preci pāriet Pircējam ar to brīdi, kad kurjers nodod Preces Pircējam. Preču nejaušas bojāejas vai sabojāšanās risks pāriet Pircējam, kad  Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs (kurjers) un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmis Preces. Ja Preces pārvadātāju izvēlas pats Pircējs, un Pārdevējs nepiedāvāja šādu piegādes iespēju, šajā daļā norādītais risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Prece tiek nodota pārvadātājam.
  10. Ja Pircējs pieņem sūtījumu un paraksta dokumentus, tiek pieņemts, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgā veidā.
  11. Piegādājot un nododot Preces Pircēja norādītajā adresē, tiek pieņemts, ka Preces Pircējam ir nodotas, neņemot vērā to, vai Preces faktiski pieņem Pircējs, vai jebkura trešā persona, kas pieņēma Preces norādītajā adresē. Ja plānotajā Preču piegādes dienā Preces netiek piegādātas, Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās Preču piegādes dienas, par to informē Pārdevēju.
  12. Ja Preces pieņems ne Pircējs, Pircējam ir pienākums norādīt Preces pieņemošās personas datus, aizpildot pasūtījuma piegādes informāciju.
  13. Pieņemot Preces, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments, lai pienācīgi tiktu identificēts Pircējs. Ja Pircējs pats nevar pieņemt Preces, bet Preces piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par Preču piegādi neatbilstošai personai.
 
 1. Preču cena un piegādes izdevumi
  1. Preču cenas ir norādītas interneta veikalā. Pārdevējs dara visu saprātīgi iespējamo, lai nodrošinātu, ka Preču cenas brīdī, kad Pircējs iesniedz pasūtījumu, ir pareizas. Ja Pārdevējs pamana, ka Preču cenās ir neprecizitātes, tiek piemērots šo Noteikumu 12.5. punkts.
  2. Preču cenas var mainīties, taču šādām izmaiņām nebūs ietekmes uz jau noslēgtajiem Līgumiem.
  3. Preču cenas tiek norādītas, ieskaitot PVN (tur, kur tas tiek piemērots) tādā apmērā, kāds tiek piemērots konkrētajā laikā Latvijas Republikā. Gadījumā, ja PVN likme mainītos laika periodā no pasūtījuma dienas līdz piegādes dienai, cena var mainīties, ņemot vērā PVN apmēra izmaiņas, izņemot gadījumus, ja Pircējs par Precēm pilnībā norēķinājās pirms PVN likmes grozījumu spēkā stāšanās. Pārdevējs par šādām cenas izmaiņām rakstiski informē Pircēju un nodrošina iespēju Pircējam iegādāties Preci par cenu, kas ir koriģēta, ņemot vērā grozīto PVN likmi vai atsaukt pasūtījumu. Pasūtījums netiek pildīts tik ilgi, kamēr netiek saņemta Pircēja atbilde. Gadījumā, ja ar Pircēju neizdodas sazināties, izmantojot tā norādītos kontaktus, tiek pieņemts, ka pasūtījums ir atsaukts un Pircējs par to tiek informēts rakstiski.
  4. Gadījumā, ja Pārdevējs konstatē, ka Preču cena ir norādīta nepareizi, Pārdevējs par to informē Pircēju pa e-pastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību un atceļ pasūtījumu. Pircējam, ja tas vēlas iegādāties to pašu Preci par jauno pareizi norādīto cenu, tā ir jāpasūta no jauna. 
 
 1. Garantija un Pircēja tiesības neatbilstošas preces gadījumā
  1. Preču trūkumi tiek novērsti, pamatojoties uz šajos Noteikumos nostiprināto kārtību un ņemot vērā piemērojamo Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.
  2. Pircējs, kurš vēlas iesniegt sūdzību par nekvalitatīvām Precēm, to var izdarīt pa e-pastu info@laserart.lv ;
  3. Par nekvalitatīvām Precēm tiek uzskatītas tikai preces, kuri neatbilst mājas lapā noradītajam dizainam, izmēram un/vai krāsai.
  4. Konstatējot nekvalitatīvo Preci saskaņā ar Noteikumu 11.1. punktu, Pircējam iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda šāda informācija:
   1. Preces faktūrrēķina un pasūtījuma numurs. Ja ir iespējams, Pircējs pievieno faktūrrēķinu, lai Pārdevējs varētu pēc iespējas ātrāk izskatīt Pircēja sūdzību;
   2. jānorāda Preces defekts, bojājuma pazīmes vai trūkstošā daļa;
  5.  jāiesniedz citi pierādījumi, piemēram, Preces fotogrāfija, nekvalitatīvās vietas fotogrāfija (ja tas ir mehānisks bojājums un to ir iespējams nofotografēt), Preces iepakojuma fotogrāfija u. c.
  6. Izskatot sūdzību, atbilde tiek sniegta 15 (piecpadsmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz Pircēja sūdzību, Pārdevējs nekavējoties rakstveidā informē par to Pircēju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.
 
 1. ATBILDĪBA
  1. Pircējs atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot interneta veikalu, tajā skaitā, bet ne tikai, par iepirkuma grozā sniegto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas radās reģistrācijas formā sniegto datu kļūdu vai neprecizitātes dēļ.
  2. Aizpildot informāciju iepirkuma grozā interneta veikalā, Pircējs atbild par savu pieslēgšanās datu uzglabāšanu un (vai) nodošanu trešajām personām. Ja interneta veikalā sniedzamos pakalpojumus izmanto trešās personas, pieslēgušās interneta veikalam, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs šādu personu uzskata par Pircēju un Pircējs atbild par visām šādas trešās personas darbībām, kas veiktas interneta veikalā.
  3. Pārdevējs, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, šo Privātuma politiku un citiem Noteikumos norādītajiem dokumentiem, lai gan šāda iespēja tam tika nodrošināta.
  4.  Pircējam ir pienākums nodrošināt savu pieslēgšanos interneta veikalam datu drošu uzglabāšanu un tos neatklāt, kā arī nodrošināt, ka dati ir zināmi tikai pašam un datus izmanto tikai pats Pircējs, kā arī nenodot un arī citos veidos neradīt iespēju citām personām ar šiem datiem iepazīties vai tos izmantot. Ja rodas aizdomas, ka pieslēgšanās datus varēja uzzināt cita persona, nekavējoties jāpaziņo par to Pārdevējam, kā arī nekavējoties jāinformē Pārdevējs par pieslēgšanās interneta veikalam datu pārkāpumu vai izpaušanu. Visas darbības, kas veiktas, izmantojot Pircēja atpazīšanas kodu, uzskatāmas par Pircēja veiktām, un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par šādu darbību sekām.
  5. Par Līguma, kas noslēgts izmantojot interneta veikalu, pārkāpumu puses atbild Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
  6. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šo Noteikumu nosacījumus, tas ir atbildīgs par Pircējam
radušos kaitējumu vai zaudējumiem, kas radās, kā šo Noteikumu pārkāpuma paredzamās sekas. Kaitējums vai zaudējumi tiek uzskatīti par paredzamiem, ja tie ir acīmredzami Pārdevēja pārkāpuma sekas vai, ja šādu kaitējumu vai zaudējumus Pārdevējs un Pircējs apzinājās Līguma slēgšanas brīdī.
  1. Pārdevējs neatbild par citu uzņēmumu vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircēji nokļūst šajās vietnēs, izmantojot Pārdevēja interneta veikalā esošo norādi.
 
 1.  atteikuma tiesības
  1. Izņemot zemāk norādītos gadījumus, Pircējs, kas ir patērētājs normatīvo aktu izpratnē, var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pasūtījumā norādītās preces pirkuma 14 dienu laikā no preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas (ja pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par pēdējo preci; ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par preces pēdējo partiju vai daļu; līgumiem par regulāru preču piegādi – no dienas, kad parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par pirmo preci) brīvā formā iesniegt vai izteikt "paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu", noradot tajā atgriešanas iemeslus, kā arī norāda savu konta numuru, uz kuru vēlas saņemt naudu par atgriežamo preci.
  2. Pircējs nevar izmantot šīs tiesības, ja Pircējs nav patērētājs.
  3. Par atkāpšanos no pirkuma līguma Pircējs paziņo vienā no šiem veidiem: paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu uz e-pastu info@laserart.lv  vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, nosūtot uz adresi SIA LaserArt, reģ. Nr.40203418674, Voleru iela 2, Rīga, LV-1007. Termiņš ir ievērots, ja Pircējs paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Pircējam pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.
  4. Pircējs kā patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta septītajā, devītajā un vienpadsmitajā daļā, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" 23. punktā minētās izmaksas:
   1. ja tiek sniegts pakalpojums, – no līguma noslēgšanas dienas;
   2. ja tiek iegādāta prece, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi preci valdījumā;
   3. ja patērētājs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi valdījumā pēdējo preci;
   4. ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi valdījumā preces pēdējo partiju vai daļu;
   5.  līgumiem par regulāru preču piegādi – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi valdījumā pirmo preci.
  5. Ja preces piegāde notikusi izmantojot pakomāta pakalpojumus Pircējs, kas ir patērētājs normatīvo aktu izpratnē, var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pasūtījumā norādītās preces pirkuma 14 dienu laikā no brīža, kurā Pircējs ir izņēmis preci no pakomāta.
  6. Pircējs nosūta atgriežamo preci pilnā komplektā atpakaļ Pārdevējam uz sava rēķinā uz adresi SIA LaserArt, reģ. Nr.40203418674, Voleru iela 2, Rīga, LV-1007 vai nodod to Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja Prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
  7. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar pirkuma līgumu patērētāja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis Preci vai Pircējs iesniedzis apliecinājumu par to, ka Prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.
  8. Pircējs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas.
  9. Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam naudu 15 darba dienu laikā un noradīto paziņojumā par atteikuma tiesību izmantošanu bankas kontu.
Gadījuma, ja pasūtījums tika apmaksāts ar maksājuma karti, tad nauda tiek atgriezta uz to kontu, no kura veikts maksājums.
  1. Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos. Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt naudu par precēm, kuras atdotas atpakaļ ar trūkumiem. Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījumiem, kurus Pircējs ir nosūtījis nepareizi iepakotus, nepareizi norādot adresi, kā arī, ja sūtījumi ir pazaudēti vai sabojāti transportēšanas laikā.
  2. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības pēc tam, kad ir iesniedzis pakalpojuma sniedzējam pieprasījumu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" 18. punktu, patērētājs maksā pakalpojuma sniedzējam summu, kas attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai brīdī, kad patērētājs informē pakalpojuma sniedzēju par atteikuma tiesību izmantošanu. Minēto summu aprēķina, pamatojoties uz līgumā noteikto galīgo cenu. Ja galīgā cena ir pārmērīga, summu, kas jāmaksā patērētājam, aprēķina, pamatojoties uz izpildītās līguma daļas tirgus vērtību.
  3. Gadījumā, ja Preces tika piegādātas Pircējam pēc atkāpšanas no Līguma, Pircējam ir pienākums nekavējoties atgriezt Preces Pārdevējam.
  4. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
   1. Preces ir bojātas un šādu bojājumu rašanās nav saistīta ar rūpnīcas brāķi un/vai ar Noteikumu 13.3.punktā noradīto.
   2. preces tiek izgatavotas pēc Pircēja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas, kā arī citos Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" 22.punktā noteiktajos gadījumos.
 
 1. Personas datu apstrāde
  1. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar Privātumu politiku. Ņemot vērā to, ka Privātumu politikā ir norādīti svarīgi Noteikumu nosacījumi, Pircējam rūpīgi jāizlasa tas un jāpārliecinās, ka visi Privātumu politikas noteikumi Pircējam ir saprotami un pieņemami.
 
 1. Privātumu politikA
  1. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir  SIA LaserArt, kas noteica interneta veikala www.laserart.lv privātuma politikas noteikumus, kuros reglamentē pamatprincipi un kārtība, kas jāievēro.
  2. Interneta veikala platformā Pircēju dati tiks apstrādāti atbilstoši tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem,  ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR).
  3. Reģistrācijas noteikumi interneta veikala www.laserart.lv apkopo un izmanto fizisko personu datus (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un citu www.laserart.lv iepirkuma grozā iekļauto informāciju), lai:
   1. apstrādātu un apstiprinātu Pircēja pasūtījumu;
   2. atrisinātu problēmas, kas saistītas ar pasūtījumu vai tā piegādi;
   3. izpildītu citas līgumā noteiktās saistības.
  4. Personas dati tiek pārvaldīti, sekojot drošības pasākumiem, aizsargājot informāciju no neatļautas iznīcināšanas, izpaušanas trešajām personām vai citām nelikumīgām darbībām.
  5. Citus datus, kas neatbilst personas datiem, piemēram, dati, kas saistīti ar Pircēja iegādātajām precēm, Pārdevējs ir tiesīgs izmantot statistikas vajadzībām. Datu vākšanas process neatklāj Pircēja identitāti.
  6.  Pārdevējam ir nepieciešama pilnīga, detalizēta un atjaunināta informācija par Pircēju, lai efektīvi pildītu savu darbību.
  7. Personas datu apstrāde: saskaņā ar šiem noteikumiem Pircējs, lietojot interneta veikala mājas lapu, piekrīt personas datu izmantošanai.
  8. Beidzamie noteikumi. Šie privātuma politikas noteikumiem ir attiecināmi uz  Latvijas Republikas tiesībām. Visas nesaskaņas, kas radušās likumu neievērošanas gadījumā, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, nesaskaņas tiek risinātas pēc Latvijas Republikas likumos norādītas kārtības.
  9.  Pircējs ir tiesīgs jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no ir pieprasīta, un to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Internet veikala platformas personu datu pārzinis izvērtēs Pircēja prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.
  10. Internet veikala platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.
  11. Internet veikala platforma izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstama, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka Pircēji saņem, pēc iespējas, labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.
  12. Personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.
  13. Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.
  14. Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.
  15. Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
 
 1.  Informācijas sūtīšana
  1. Noteikumos izmantotais jēdziens “rakstiski” ietver arī e-pastu.
  2. Pircējs, lai sazinātos ar Pārdevēju rakstiski vai gadījumā, ja Noteikumos ir paredzēts Pircēja pienākums sazināties ar Pārdevēju rakstiski, sūta Pārdevējam e-pastu info@laserart.lv    vai uz adresi  ar parasto vēstuli adresētu SIA LaserArt, reģ. Nr.40203418674, Voleru iela 2, Rīga, LV-1007.
  3. Pārdevējs visus paziņojumus Pircējam sūta uz Pircēja pirkuma formā norādīto e-pasta adresi.
 
 1. Citi noteikumi
  1. Jebkuram Līgumam, kas tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, tiek piemēroti šie Noteikumi kopā ar dokumentiem, kas ir skaidri norādīti Noteikumos. Jebkādas atkāpes no šiem Noteikumiem ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tās ir noformētas ar rakstisku dokumentu.
  2. Pircējam, ņemot vērā Latvijas Republikas tiesību aktus, ir noteiktas tiesības, kas ir saistītas ar neatbilstošas kvalitātes Precēm. Nekāds šo Noteikumu nosacījums nebūtu jāinterpretē kā tāds, kas aprobežo vai ierobežo šādu tiesību izmantošanu. 
  3. Pārdevējam ir tiesības nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar Līgumu trešajai personai vai personām, taču šādu tiesību un pienākumu nodošanai nebūs nekādas ietekmes uz Pircēja tiesībām un Pārdevēja saistībām saskaņā ar šiem Noteikumiem. Šādas nodošanas gadījumā Pārdevējs informēs Pircēju, sniedzot informāciju par nodošanu interneta veikalā.
  4. Pircējam nav tiesību nodot visas vai daļu tiesību vai saistību, kas izriet no šiem Noteikumiem, trešajai personai vai personām bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas.
  5. Ja kādu no šiem Noteikumiem tiesa atzīst par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā un piemērojami pilnā apmērā. Jebkurš šo Noteikumu nosacījums, kas atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu tikai daļēji vai noteiktā apmērā, paliks spēkā tādā apmērā, kādā tas netika atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu.
  6. Ja šajos Noteikumos nav norādīts citādi, jebkāda Pārdevēja kavēšanās, kas ir saistīta ar savu tiesību saskaņā ar šo Līgumu izmantošanu, nenozīmē Pircēja atbrīvošanu no saistību izpildes vai atteikšanos no šīm tiesībām, bet atsevišķa vai daļēja jebkuras saistības izpilde vai jebkuras tiesības atsevišķa vai daļēja izmantošana nenozīmē, ka šīs saistības nav jāpilda vai šīs tiesības nevar turpmāk izmantot.
  7. Šiem Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem (tajā skaitā arī Līguma slēgšanas, spēkā esamības, piemērošanas un izbeigšanas jautājumiem) piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti, un tie skaidrojami, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
  8. Katrs strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, galīgi izšķirami Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  9. Strīdi starp Pircēju un Pārdevēju risināmi savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pārdevējs atsakās apmierināt Pircēja sūdzību vai Pircējs nepiekrīt Pārdevēja piedāvātajiem risinājumiem un nosaka, ka tā tiesības vai intereses tika pārkāptas, Pircējs var iesniegt sūdzību Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, kas atrodas Brīvības iela 55, Rīga, Latvija, LV-1010 un kas risina patērētāju strīdus (vairāk informācijas par strīdu risināšanu pieejama http://www.ptac.gov.lv/lv